• Image 01

Suomeksi / På svenska

Vanhemmat

Koulun ja kodin yhteinen tehtävä on tukea lasta sekä antaa eväitä elämään.  Tähän tärkeään tehtävään opettajan ja huoltajan näkökulmat ovat erilaiset mutta kumpaakin tarvitaan. Yhteistyö kodin kanssa on osa opettajan ammattietiikkaa. Siihen kuuluvat yhteiset keskustelut lapsen ja nuoren kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ohjaamisesta ja oppilaan arvioinnista. Yhteistyöhön kuuluvat myös koulun kehittämiseen ja toiminnan arviointiin osallistuminen. Tärkeintä yhteistyölle on molemminpuolisen luottamuksen saavuttaminen, lapsen etu ja avoin kasvatuskumppanuus.Luokkakuva_nettiin

Opetuksen lisäksi opettajan tehtäviin kuuluu saada myös vanhemmat tukemaan lapsensa oppimista.  Lapsi tarvitsee niin koulun kuin kodin tukea oppimisessaan ja koulunkäynnissään.  Avoimella ja luottamuksellisella yhteistyöllä voidaan ehkäistä koulunkäyntiin liittyvien ongelmien syntymistä, ja vaikeistakin asioista puhuminen helpottuu. Hyvä yhteistyö kodin ja koulun välillä antaa lapselle ja koululaiselle turvaa ja tunteen, että hän tulee kuulluksi ja hänestä välitetään. Vanhempien ja koulun hyvä yhteistyö on yhteisen vastuun ottamista lapsen hyvästä arjesta. Hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus toimii myös mallina lapsille ja nuorille.

Kasvatuskumppanuus

Opettajan tehtävänä on olla aloitteellinen yhteistyössä. Hyvä yhteistyö edellyttää, että aikuiset aidosti arvostavat ja kuuntelevat toisiaan. Toimivat siten, että syntyy molemminpuolinen luottamus. Kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja vuoropuhelu ovat kasvatuskumppanuuden peruspilareita.

Kuulluksi tuleminen on ensimmäinen lähtökohta kasvatuskumppanuudelle. Vanhempien kokemus ja tunne siitä, että on tullut kuulluksi, on erityisen tärkeä ensiaskel kodin ja koulun yhteistyölle. Opettajan on hyvä muistaa tiedon jakamisen ohella antaa tilaa vanhempien ajatuksille, ideoille ja huolille lapsen koulunkäyntiin liittyen.

Kunnioitus näkyy yhteistoimintaan osallistuvien osapuolien arvostamisena ja hyväksymisenä. Kunnioittaminen luo avoimen ilmapiirin, jossa jokaisella on mahdollisuus ilmaista oma näkemyksensä ja kokemuksensa asiasta.  Kunnioitus ilmenee myös niissä tilanteissa, joissa kodin ja koulun arvo- ja kokemusmaailmat ja kulttuurit ovat kaukana toisistaan.

Keskinäinen luottamus syntyy aktiivisesta vuoropuhelusta eli tasavertaisesta keskustelusta, jonka avulla pyritään rakentamaan yhteistä ymmärrystä, yhteistyöstä ja siihen tarvitaan aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Oikeudenmukaisuus on luottamuksen kivijalka. Hyvä yhteistyö vahvistaa vanhempien tunnetta koulun oikeidenmukaisuudesta ja tasapuolisuudesta. Opettajan lasta arvostava ja kunnioittava asenne vahvistaa ja tukee myös vanhemman roolia lapsen koulunkäynnin tukijana. Hyvällä ja luottavaisella yhteistyöllä opettaja ja vanhemmat tukevat lapsen oppimista ja koulunkäyntiä.

Ideoita ja vinkkejä kodin ja koulun väliselle yhteistyölle

  • Tiedottaminen lapsen oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista

  • Erilaiset avoimet ovet ja vanhemmille järjestetyt koulupäivät

  • Yhteisöllisyyden rakentaminen: Onko vanhemmilla esim. joku yhteinen kiinnostuksen kohde tai harrastus, jota voisi hyödyntää koulun toiminnassa

  • Millaisia ideoita ja ajatuksia vanhemmilla olisi yhteistyölle?

  • Onko muilla kouluilla hyviä ideoita joita meidän koulu voisi kokeilla?

  • Vanhemmat mukaan työstämään koulun toimintaan

  • Erilaiset teemaillat

  • Vanhempien keskinäisen vuorovaikutuksen tukeminen

  • Vanhempainyhdistyksen tai muiden vanhempainryhmien toiminta

Kuten kaikki koneet, jotka rakastavat varten katsoa on kamagra biverkningar ja sitten katsoa ylös taivaalle. Kuten aina ajatella, että he ovat parhaita, eikä mikään voi estää mitä tapahtuu tällä planeetalla.